Desenio Group

Articles of Association (Swedish)

BOLAGSORDNING F√ĖR DESENIO GROUP AB (PUBL)

Org.nr 559107-2839

Antagen på bolagsstämma den 18 januari 2021.

 

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Desenio Group AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består av tillverkning, försäljning, distribution samt

marknadsföring av posters, affischer och väggdekoration samt

förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 140 000 000 stycken och högst 560 000 000

stycken.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan

suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess

nästa årsstämma har hållits.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2)

revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall,

revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat

revisionsbolag.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på

bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska

Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som anmäler

sitt deltagande till bolaget och högst två (2) biträden senast den tidpunkt

som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag,

söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen före

bolagsstämman.

8. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets

utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

 3. Godkännande av dagordning,

 4. Val av en eller två justeringspersoner,

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,

 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Räkenskapsår

Bolagets r√§kenskaps√•r ska omfatta tiden den 1 januari ‚Äď den 31 december.

10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt 4

kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Documents
Desenio AB – Articles of Association (SV)
Poster Store Sverige AB – Articles of Association (SV)