Desenio Group

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Desenio Groups högsta beslutsfattande organ. Bolagsstämman kan besluta om varje fråga för bolaget, som inte specifikt är förbehållen ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Vid årsstämman, som ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret, tillsättande av styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma sammankallas.

På skriftlig begäran till styrelsen har aktieägare rätt att få ärenden behandlade på årsstämman. En sådan begäran ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sju veckor före mötet. Begäran ska ställas till styrelsen.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska alla bolagsstämmor sammankallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen till stämman publiceras på Bolagets hemsida. Kungörelse ska samtidigt läggas in i Svenska Dagbladet med uppgift om att stämman är sammankallad.

Rätt att delta i bolagsstämmor

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som har anmält sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman ska vara berättigade att närvara vid bolagsstämman och rösta efter det antal aktier de innehar. Aktieägare får närvara vid bolagsstämma personligen eller genom ombud och får även åtföljas av högst två biträden.

Årsstämma i Desenio Group AB 25 maj, 2023

Aktieägarna i Desenio Group AB höll årsstämma torsdagen den 25 maj 2023. Nedan återfinns dokumentation med anledning av årsstämman 2023.